Voľby 2018

12. 10. 2018
09. 10. 2018
 
 

Voľby 2016

Oznam

mailová adresa obce stakcinska.roztoka@lekosonline.sk

Voľby do NR SR sa budú konať dňa 5.3.2016.

§ 46 zákon č. 180/2014 Z.z. - vyňatok

Hlasovací preukaz

1. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobné najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezokladne.

2. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo  dňom konania volieb. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi (meno a priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, názov obce ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobyt). Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb.

3. Volič môže požiadať o vydanie hasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Žiadosť musí obsahovať:          

- údaje o voličovi (ako podľa bodu 2)

- korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

4. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojim podpisom.

Obec Stakčínska Roztoka © 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode