ZMLUVY 2019

1. Dohoda č. 19/35/060/12 -  UPSVR.pdf (704,6 kB)  (zerejnené 08. 04. 2019)

 2. Dodatok č. 2 - NATUR-PACK.pdf (189 kB) (zverejnené 08. 04. 2019)

3. DOHODA č. 19 35 010 5 UPSVR.pdf (100,1 kB) zverejnené 12. 04. 2019)

4.DOHODA č.19 35 012 24 UPSVR.pdf (145 kB) (zverejnené 12. 04. 2019)

5. Dobrovoľná požiarna ochrana SR - zmluva č. 149 544.pdf (355,9 kB) (zverejnené 07. 05. 2019)

6. Fura - dodatok 12019 k zmluve o poskytovní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.pdf (63 kB) (zverejnené 12. 07. 2019ň

7. Zmluva o výpožičke.docx (15,9 kB)  (zverejnené 21.07.2019)

8. Mandátna zmluva DXa, s.r.o..pdf (159,2 kB) (zverejnené 31. 07. 2019)

9. Dodatok č. 2 ZOS Provital.pdf (53,2 kB) (zverejnené  06. 08. 2019)

10. Notárska zápisnica - predaj pozemkov.pdf (191 kB) zverejnené dňa 13.08.2019

11. Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme miestnosti KVC.pdf (71,5 kB) zverejnené 03.09.2019

12. Zmluva o výpožičke § 659 a nasl.Občianského zákonníka.pdf (198,9 kB) zverejnené 03.09.2019

13. Zmluva KD.pdf (195,8 kB)

14. Dodatok č. 3 k NZ.pdf (81,2 kB)

ZMLUVY 2018

1. J&F COMPANY s.r.o. Zmluva o poskytovaní pohrebnych služieb.pdf (192,4 kB)

2. Slovak Telekom, a.s..pdf (213,1 kB)

3. Dohoda č. 183506038.pdf (716,4 kB)

4.  STUDNICA, n.o. - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb.pdf (418,8 kB)

5. Autobazár - Kúpno-predajná zmluva .pdf (105,1 kB)

6. Zmluva na prenájom miestnosti KVC.pdf (124,9 kB)

7. Zmluva č. 38743 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.pdf (2,4 MB)

8. Dodatok č. 1 NATUR-PACK.pdf (311,5 kB)

9. Ing. Mgr. Galliková Zmluva o poskytnutí služieb.pdf (95,5 kB)

10. PP PROTECT s.r.o. zmluva o dielo.pdf (276,8 kB)

11. Dohoda o ukončení nájmu.pdf (721 kB) (Zverejnené 21. 05.2018)

12. Zmluva o poskytovaní audítorských poradenských služieb.pdf (158,7 kB) (zverejnené 12.06.2018)

1. 3. Nadácia COOP Jednota Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu.pdf (377,6 kB) (zverejnené 25. 7.2018)

14. UPSVR Dohoda č. 183501219.pdf (129,8 kB) (zverejnené 25. 7.2018)

15. Zmluva o výpožičke č. KRHZ PO 2018-452-174.pdf (468,9 kB) (zverejnené 03. 08.2018)

16. Darovacia zmluva NsP.pdf (111,4 kB)(zverejnené 03. 08.2018)

17. Nájomná zmluva Provital, n.o..pdf (332,4 kB) (zverejnené 27. 08.2018)

18. Darovacia zmluva Slovenský Červený kríž.pdf (59,6 kB) (zverejnené 11.09.2018)

19. Dodatok ku dohode UPSVaR.pdf (124,2 kB) (zverejnené 12. 09.2018)

20. Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf (176,6 kB) (zverejnené 11. 10. 2018)

21. Zmluva č. PHZ- OPK1-2018-002140.pdf (430,9 kB) (zverejnené 23.10.2018)

22. Dodatok k nájomnej zmluve Provital, n.o..pdf (40,9 kB) z (zverejnené 26.11. 2018)

23. Dodatok č 1. k Zmluve o dielo ku dňu 01.01.2019.pdf (40427) (zverejnené 31.12.2018)

 

ZMLUVY 2017

1. Zmluva o odohraní umeleckého diela PUĽS.pdf (121,6 kB)

2. Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb STUDNICA.pdf (375 kB)

3. Zmluva o nájme pozemkov.pdf (125,8 kB)

4.Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 26.5.2017 ENVIO.pdf (42,6 kB)

5.Zmluva o dielo č. 12017 RobSON.pdf (158,7 kB)

6. Kúpna zmluva pozemky.pdf (139,5 kB)

7. Mandátna zmluva STUDNICA, n.o..pdf (487,1 kB)

8. Zmluva o dielo č. 42017 REIN HOUSE s.r.o..pdf (486,2 kB)

9. Zmluva č. 37730 Dobrovoľná -  požiarna ochranna.pdf (281,6 kB)

10. Zmluva č. 112POD-6417.pdf (1,2 MB) - Slovenska agentúra životného prostredia

11. Zmluva č. 333/2017/ORHC Prešovský samosprávny kraj.pdf (337,9 kB)

12. Dodatok ku zmluve o dielo č. JO 071215-2-1.pdf (93,3 kB)

13. Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb STUDNICA.pdf (375 kB)

14. Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb.pdf (292,8 kB)

15.  Zmluva o vytvorení umeleckeho výkonu.pdf (116,8 kB)

16.  Darovacia zmluva Nemocnica Snina.pdf (97,9 kB)

17.  Nájomná zmluva Agrifop.pdf (85,6 kB)

18. Dohoda č. 17/35/010/35.pdf (159,9 kB)

 

ZMLUVY 2016

1. Dohoda č. 153501096.pdf (149798)

2. DOhoda 18/2016/§54 -ŠnZ.pdf (2,3 MB)

3. Zmluva o budúcej zmluve NATUR-PACK.pdf (340368)

4. Zmluva o diele č. 12016.pdf (292,1 kB)

5. Zmluva o dielo č. 071215-2-1.pdf (172,7 kB)

6. Zmluva o dielo č. 071215-2-2.pdf (169,4 kB)

7. Zmluva č. 26778 DPO.pdf (234,7 kB)

8. Zmluva Dôvera ZP, a.s..pdf (483,9 kB)

9. Zmluva o dielo ENVIO, s.r.o..pdf (373,4 kB)

10. Zmluva o dielo-Hišem.pdf (1,6 MB)

11. Zmluva NATUR-PAK.pdf (769,3 kB)

12. Zmluva PSK  č. 319/2016/ORHC.pdf (276,6 kB)

13. Darovacia zmluva J.pdf (36,9 kB)

14. Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM a budúcej spolupráci.pdf (483,9 kB)

15. Dodatok k nájomnej zmluve príloha č. 3.pdf (38,7 kB)

16. Kúpna zmluva č. 0170/3300/2016.pdf (223,3 kB)

17. Zmluva 14/2016 o pripojení do IS DCOM.pdf (502,8 kB)

18. Dohoda č. 163501068.pdf (176,7 kB)

 

 

ZMLUVY 2015

1. Zmluva o dielo č. 01 2015.pdf (178,4 kB)

2. Dohoda č.36/2015/§54-VZ.pdf (941,3 kB)

3. Nájomná zmluva 62015 o nájme nebytových priestoroch.pdf (99,9 kB)

4. Zmluva o stavebnom diele č. 12015.pdf (354,2 kB)

5. Zmluva o externom projektovom manažmente č. JO 300415.pdf (193,3 kB)

6. Zmluva č. 164/2015.pdf (871,2 kB)

7. Darovacia zmluva ZMOS Okar bez barier 2014.pdf (48,9 kB)

8. Nájomná zmluva K. Huňara.pdf (87,1 kB)

9. Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného

dôchdkového sporenia SP.pdf (805,4 kB)

10Darovacia zmluva č. p. CPPO-OA-2015.pdf (251,5 kB)

11. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.pdf (412,2 kB)

12. Kupno-predajna zmluva osobne auto č.3.pdf (172,7 kB)

13. Zmluva o dielo DERROTA.pdf (367029)

14. Zmluva o poskytnutí nenávratného finnčného prispevku č. PR02703.pdf (6189800)

15. Zmluva o terminovanom uvere.pdf (373396)

16. Dohoda o vyplňovacom prave k blankozmenke.pdf (405390)

17. Zmluva o dielo 52015.pdf (1360234)

18. Zmluva o spracovani osobnych udajov 62015.pdf (772667)

19. Darovacia zmluva 72015.pdf (525030)

20. Zmluva o spolupraci 82015.pdf (589979

 

 

 Zmluvy 2014 

1. Dohoda č. 26DOSSV.pdf
2. Dohoda č.04 §52 2014 ŠR SV.pdf

3. Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku.pdf (186 kB)

4. Dodatok č. 1 k zmluve č.04 §52 2014 SR SV.pdf (461,8 kB)

5. Zmluva c. 465 2014 .pdf (871,2 kB)

6. Zmluva o nájme.pdf (40,2 kB)

7. Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf (135,6 kB)

8. Kúpna a zmluva o dielo Slovanet.pdf (690,3 kB)

9. Zmluva o terminovanom úrere 9022014UZ.pdf (111,7 kB)

10. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.13792014D.pdf (116,8 kB)

11. Zmluva č. 16262014ZZ o zriadení záložného práva a pohľadávky z účtu.pdf (183,1 kB)

12. Zmluva o bežnom účte.pdf (78,8 kB)

13. Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služierb flexibiznis účtu.pdf (87 kB)

14. DOHODA §12.pdf (148,8 kB)

15. Zmluva o spolupráci Slovanet.pdf (163,5 kB)

16. Darovacia zmluva Slovanet.pdf (141,9 kB)

17. Zmluva o právnej pomoci.pdf (72,8 kB)

18. Dodatok k zmluve č. PR01629.pdf (637,7 kB)

19. Kupno-predajná zmluva.pdf (162,9 kB)

20. Dohoda podľa §10.pdf (204,9 kB)

21. Zmluva o dielo č JO 171214..pdf (287,3 kB)

 

Zmluvy 2013

1. Dohoda č. 1§562013NP VAOTP.pdf (1,1 MB)

1. Dohoda č1.§562013NP VAOTP.pdf (1,1 MB)

2. PremierConsulting Zmluva o dielo.pdf

Dodatok č.1 k dohode č.1/§56/2013NP VAOTP.pdf (255 kB)

4. DOHODA č. 33/§50j/NS/2013/NP VAOTP SR-2.pdf (701,4 kB)

5. Kúpna zmluva(1

6. Kúpno-predajná zmluva.pdf (108,7 kB)

7. Nájomná o prenájme budovy.pdf (479,9 kB)

8. Dodatok č. 1 k zmluve - Združenie Poloniny.pdf (68,1 kB)


 

Zmluvy 2012

1. FURA s.r.o. - dodatok č. 12012.pdf (41,7 kB)

2. Dexia - zmluva o kontokontnom úvere.pdf (728,2 kB)

3. ÚVSR -dodatok č. 12012.pdf (153,6 kB)

4. Zmluva o diele Slovenský vodohospodársky podnik š.p..pdf (264,3 kB)

5. Xanto Zluva o reklame.pdf (86,9 kB)

6. SVP Zmluva o dielo.pdf (253,6 kB)

7. Dohoda UPSVaR 23502012.pdf (609,8 kB)